Regulamin

Regulamin konkursu “Nagroda Naukowa AstraZeneca”

 I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału Uczestników w konkursie, w którym nagrodą jest możliwość odbycia stażu badawczego w the Institute of Cancer Research w Londynie oraz stypendium naukowe (dalej jako „Konkurs”). Fundatorem nagrody jest AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, KRS 0000117902 (dalej jako „AstraZeneca”). Odbycie przez Laureata stażu jest możliwe dzięki partnerstwu z Institute of Cancer Research w Londynie, z siedziba w Londynie, 123 Old Brompton Road, London SW7 3RP (dalej jako "ICR").
 2. Organizatorem konkursu jest Fundacja PACTT z siedzibą w Warszawie, ul. Chodakowska 19 lok. 31, 03-815 Warszawa, KRS 0000763225 (dalej jako "PACTT" lub „Organizator”).
 3. Informacja o Konkursie oraz treść Regulaminu została udostępniona do wiadomości publicznej na oficjalnej stronie internetowej: nagroda-naukowa-az.pactt.pl
 4. Zgłoszenia nadesłane po terminie, niekompletne lub niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze Laureata bez wezwania do usunięcia braków.

II. Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osoby, która odbędzie staż badawczy w ICR („Laureat”).
 2. Wyłoniony w drodze Konkursu Laureat otrzyma nagrodę w postaci możliwości wzięcia udział w stażu badawczym w ICR na zasadach określonych w pkt V Regulaminu (dalej jako "Staż"). W ramach Stażu Laureat otrzyma w ICR status „Honorary Appointment” oraz weźmie udział w badaniach naukowych prowadzonych przez zespół „Cancer and Genome Instability” pod kierownictwem Profesora Wojciecha Niedzwiedzia. Długość Stażu nie przekroczy 10 miesięcy. Ponadto w ramach nagrody, Laureat otrzyma na okres pobytu w ICR stypendium naukowe w kwocie 2100 GBP (netto), wypłacanej co miesiąc przez cały okres odbywania Stażu przez Laureata w ICR (dalej jako „Stypendium Naukowe”).

III. Uczestnictwo w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 1. Uczestnik musi spełniać jeden z następujących wymagań w zakresie wykształcenia:
  1. osoba w trakcie studiów doktoranckich w zakresie nauk przyrodniczych lub medycznych lub
  2. osoba z tytułem doktora uzyskanym w zakresie nauk przyrodniczych lub medycznych przyznanym po 01 stycznia 2017 lub
  3. osoba z tytułem lekarza medycyny uzyskanym po 01 stycznia 2015.
 2. Uczestnik musi posiadać udokumentowane doświadczenie w technikach i pracy laboratoryjnej w postaci publikacji naukowej lub referencji od opiekuna naukowego.
 3. Uczestnik musi legitymować się biegłą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby o statusie rezydenta podatkowego w Polsce oraz posiadające obywatelstwo kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
 5. Uczestnik zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu.

IV. Zasady Konkursu

 1. Konkurs polega na wyłonieniu, w procesie trzyetapowej selekcji Laureata, tj. Uczestnika, w stosunku do którego Jury Konkursowe podejmie decyzje o ufundowanie Stażu badawczego w ICR i przyznaniu Stypendium Naukowego (Nagroda Naukowa AZ).
 2. Uczestnicy zostaną powiadomieni o przejściu do kolejnego etapu drogą elektroniczną (na podany przy zgłoszeniu adres e-mail) w ciągu tygodnia od dnia podjęcia przez Jury Konkursowe decyzji.
 3. Proces selekcji kandydatów składa się z trzech etapów:
  Etap pierwszy

  Uczestnicy wypełniają:

  (a) formularz osobowy,

  (b) oświadczenie o akceptacji treści niniejszego regulaminu oraz składają aplikację za pośrednictwem strony www i dołączają wskazane poniżej wymagane dokumenty:

  - CV (nie dłuższe niż 2 strony),

  - List motywacyjny (nie dłuższy niż 500 słów) oraz

  - Esej zatytułowany „DNA repair inhibition as a novel approach to fight cancer” (nie dłuższy niż 700 słów, bibligrafia nie wlicza się w limit słów).

  Wszystkie w/w dokumenty powinny być złożone w języku angielskim, poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www. Nabór aplikacji zostanie uruchomiony 9 grudnia 2022 roku. Jury konkursowe wyłoni listę siedmiu Uczestników, którzy przejdą do Etapu drugiego.

  Etap drugi

  Maksymalnie siedmiu Uczestników wyłonionych w pierwszym etapie zostanie zaproszonych do wzięcia udziału w warsztatach dot. przygotowywania wniosku o grant badawczy ICR. W przeciągu 4 tygodni po odbyciu szkolenia Uczestnicy zobowiązani są do napisania i złożenia we wskazany sposób wniosku o grant badawczy: „Targeting processes of DNA repair and replication: towards development of novel treatment strategies to eradicate cancer. Limit słów wynosi 1600, tj.: „Summary and overarching goal” - maksymalnie 300 słów, “Background information” - maksymalnie 500 słów, “Experimental approach” - maksymalnie 600 słów, “Expected outcome and need for the project” - maksymalnie 200 słów.

  W wyniku etapu drugiego zostanie wyłonionych trzech Uczestników, którzy zostaną zaproszeni do etapu trzeciego.

  Etap trzeci

  Trzech Uczestników zostanie zaproszonych na spotkanie z Jury Konkursowym. Spotkanie odbędzie się w Warszawie lub poprzez videokonferencję. W etapie trzecim zostanie wyłoniony Laureat, tj. Uczestnik, który otrzyma zaproszenie na odbycie stażu badawczego w ICR oraz Stypendium Naukowe.

 4. Jury Konkursowe składać się będzie z przedstawicieli ICR oraz PACTT.
 5. W przypadku niespełnienia przez Laureata warunków koniecznych niezbędnych rozpoczęcia stażu badawczego ICR, wskazanych w pkt V Regulaminu, Jury Konkursowe w porozumieniu z AstraZeneca jako fundatorem Nagrody Naukowej AZ, podejmie decyzję o anulowaniu wyników Konkursu lub przyznania zwycięstwa któremuś z pozostałych Uczestników zakwalifikowanych do Etapu trzeciego.
 6. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie.

V. Staż badawczy w ICR

 1. Warunkiem koniecznym odbycia Stażu jest zaakceptowanie warunków, na jakich będzie odbywać się Staż i podpisanie umowy o obycie Stażu, regulującej w szczególności kwestię praw własności intelektualnej do wyników badań naukowych i innych utworów, które mogą powstać w trakcie odbywanego Stażu.
 2. Staż rozpocznie się w przeciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników etapu trzeciego i potrwa nie dłużej niż 10 miesięcy.
 3. Laureat, który weźmie udział w Stażu, otrzyma także Stypendium Naukowe w wysokości 2100 GBP netto miesięcznie, które będzie wypłacane co miesiąc przez cały okres trwania Stażu i pobytu w ICR.
 4. Forma i sposób opodatkowania wynagrodzenia będzie uzależniona od czynników związanych ze statusem podatkowym Laureata (w tym tego, czy prowadzi on działalność gospodarczą). Po wyłonieniu Laureata, Organizator Konkursu, w porozumieniu z AstraZeneca jako fundatorem, ustali sposób opodatkowania Stypendium Naukowego w oparciu o właściwe przepisy prawa podatkowego.
 5. Organizator ani Fundator nie pokrywają kosztów ewentualnych świadczeń zdrowotnych na rzecz Laureata w trakcie odbywania Stażu. Laureat zobowiązany jest we własnym zakresie do posiadania karty EKUZ oraz zapewnienia sobie ubezpieczenia w zakresie świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w Wielkiej Brytanii i odbywania Stażu.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej „RODO” jest Fundacja PACTT (Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii) z siedzibą w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000763225, posiadająca NIP 1132992631, dane kontaktowe: Paweł Płatek, e-mail: platek@pactt.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. podane w zgłoszeniu dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów);
  2. w przypadku zakwalifikowania się jako Uczestnik Konkursu, dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, tj. na potrzeby wewnętrznych procesów administracyjnych Organizatora związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wyłonienia oraz ogłoszenia Laureata, oraz na potrzeby ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią);
  3. w przypadku wyłonienia Laureata, dane osobowe Laureata będą przetwarzane w związku z odbywaniem Stażu i na potrzeby wypłacania i rozliczania Stypendium Naukowego (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania i uczestnictwa w Konkursie. Z uwagi na kwestie organizacyjne związane z Konkursem, nieudzielenie lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie może uniemożliwić udział Uczestnika.
 4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji lub usuwania, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych oznacza odpowiednio rezygnację z Konkursu, brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub wyłonienia Laureata.
 5. Uczestnik ma prawo żądać od Organizatora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do otrzymania kopii tak przetwarzanych przez Organizatora, a należących do Uczestnika danych osobowych. Powyżej wskazane uprawnienia mogą być realizowane poprzez kontakt mailowy z Organizatorem.
 6. W przypadku przetwarzania danych osobowych jako niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, Uczestnikowi, którego dane dotyczą, przysługuje także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, Uczestnik, którego dane dotyczą, w każdym czasie ma prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Każdy Uczestnik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Organizator zapewnia przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobowiązany.
 10. Dostęp do danych osobowych Uczestnika w ograniczonym i niezbędnym zakresie związanym z celem przetwarzania opisanym powyżej, mogą uzyskać również podmioty przetwarzające, z którymi Organizator ma zawarte odpowiednie umowy, w szczególności podmioty świadczące usługi informatyczne oraz administracyjne związane z prowadzonym Konkursem, w tym nadzorujące przebieg reklamacji. Ponadto odbiorcami danych osobowych Uczestnika są upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie Jury Konkursowego. AstraZeneca zastrzega sobie prawo pozyskania danych osobowych Laureata w postaci imienia oraz nazwiska.
 11. Dane osobowe mogą zostać także ujawnione właściwym organom, o ile będą upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.
 12. Dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a które zostały wskazane w Regulaminie.
 13. Dane osobowe będą przekazywane na terytorium Wielkiej Brytanii w związku z udziałem przedstawicieli Jury Konkursowego pochodzących z ICR.

 VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawa lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu.
 2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.);
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Dla Twojej wygody zbieramy ciasteczka, zgadza się na to? :)

Zapisano